Ereleden en leden van verdienste - S.V. de Heracliden

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Ereleden en leden van verdienste

Protocol ereleden / leden van verdienste

 1. Inleiding

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor onze vereniging verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is:

 • De toekenning van een erelidmaatschap of
 • De benoeming tot lid van verdienste

2. Voorwaarden

Bij het beoordelen van een aanvraag voor toekenning van een erelidmaatschap of de benoeming tot lid van verdienste spelen de volgende elementen een rol:

 • De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
 • De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
 • Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
 • Het al dan niet aanwezig zijn van een vergoedingsregeling voor die activiteiten;
 • De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden.
De bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

Als minimale voorwaarden kunnen als richtlijn worden gezien:

Lid van verdienste
Bestuurslid met bijzondere verdiensten;
Lid met langdurige bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 15 jaar.

Erelid
Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere verdiensten (uitgevoerd over een periode meer dan 16 jaar)
Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een periode van meer dan 20 jaar.

3. Procedure
De procedure voor toekenning van een erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste is als volgt:

 • Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan;
 • De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk zijn beschreven;
 • Over de voordracht wordt aan het bestuur schriftelijk advies uitgebracht door de (nog in te stellen) commissieleden            ereleden, leden van verdienste.
 • Gelet op het uitgebrachte advies beoordeelt het bestuur of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen                        voldoet; daarbij wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan;
 • In het geval van instemming wordt de betreffende oorkonde* of anderszins zo spoedig mogelijk in een bijzondere              bijeenkomst door het bestuur uitgereikt.
 • Bij ereleden blijkt uit de oorkonde ook dat zij vrijgesteld zijn van geldelijke verplichtingen waaronder het betalen van          de contributie.
 • Bij afwijzing van een voorstel door het bestuur wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen.

!! Het bestuur houdt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen om van deze procedure af te wijken
 Aldus vastgesteld door de A.L.V. van SV de Heracliden op 9 februari 2015.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!